Menu

Vyhledávání

Legislativa

Ze značného počtu ČSN EN souvisejících s problematikou revize dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen, posiloven a lezeckých stěn je níže uveden přehled základních tříd norem, které se k dané problematice vztahují.

Normy ze třídy 8390 – Sadovnictví a krajinářství

Normy ze třídy 9402 – Posilovací nářadí a zařízení

Normy ze třídy 9403 – Sportovní a tělocvičné náčiní, nářadí a potřeby

Normy ze třídy 9405 – Zařízení pro tělocvičny, hřiště a dětské hřiště

Normy ze třídy 9409 – Zařízení pro vodní sporty

Normy ze třídy 9420 – Horolezecká výzbroj

Normy ze třídy 9428 – Potřeby pro různé sporty

Normy ze třídy 9430 – Dětské hračky a vozítka

V případě zájmu o tuto problematiku rádi poradíme v otázce řešení jednotlivých sportovních a herních zařízení tak, aby vše po provedené revizi odpovídalo příslušné ČSN EN. Stejně tak poradíme i v případě výkladu zákonů, nařízení, vyhlášek a předpisů vztahujících se k dané oblasti.

Jednotlivé oblasti dané problematiky upravuje řada právních předpisů, mj. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; nařízení vlády č. 19/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky; vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch; metodický pokyn MŠMT č. j. 37014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vydaný na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); vyhlášku č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky; vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.