Menu

Vyhledávání

Revize

Vstupní kontrola. Před uvedením dětského hřiště či jakéhokoli dalšího sportovního zařízení do provozu se doporučuje provedení vstupní kontroly za účelem zjištění možných závad, které mohou vzniknout nesprávným technologickým postupem při montáži, případně nesprávným umístěním prvku do prostoru. Tuto kontrolu provádí osoba nezávislá na výrobci (revizní technik nebo autorizovaná osoba /státní zkušebna/), která zkušebními kalibrovanými prostředky zjistí případné závady a navrhne způsob jejich odstranění, čímž je ještě před samotným uvedením hřiště či sportovního zařízení do provozu včas a s minimálními náklady eliminovano riziko odpovědnosti provozovatele.

Běžná vizuální kontrola. Tuto kontrolu provádí provozovatel (nebo jím pověřená osoba - školník, tělocvikář, správce herního zařízení, případně odpovědná osoba doprovázející např. děti z MŠ). Při využití veřejného zařízení dětmi z MŠ, ZŠ apod. je třeba toto zařízení a jeho nejbližší okolí předem zkontrolovat minimálně před zahájením herních aktivit dětí. Hrozí zde totiž potenciální zdroje nebezpečí způsobené vandalismem, povětrnostními podmínkami aj. (rozbité lahve a další nebezpečné předměty, zlomené či jinak nefunkční části herních prvků atd.). Interval kontrol závisí na četnosti využití (i při nevyužívání minimálně v rozmezí 1-3 dny), v každém případě však vždy před zahájením herních či sportovních aktivit. V případě nalezení závady je třeba sepsat zápis.

Provozní kontrola. Povinnost provádět provozní kontrolu má na základě platné legislativy provozovatel (nebo jím pověřená osoba - školník, tělocvikář, správce herního zařízení nebo odborná firma) minimálně každé 3 měsíce. Povinnost provádět provozní kontrolu vyplývá rovněž z pokynů výrobce, v jehož kompetenci však není určovat, kdo má kontrolu provádět (v praxi se tak nicméně často děje). Výrobce a dodavatel mohou provádět své vlastní kontroly v rámci záruční doby, které však nelze považovat za provozní kontrolu v tomto smyslu. Herní sestavy, zejména na dětských hřištích, musí být podle normy ČSN EN 1176-7-2009 podrobeny důslednému přezkoušení zaměřenému zejména na:

• pevnost všech spojů (dotáhnout),

• pevnost konstrukce,

• kontrolu skluzných ploch a dalších částí skluzavek,

• kontrolu otočných částí - čepy, klouby (případně promazat),

• kontrolu opotřebení a upevnění řetězů a lan,

• kontrolu dopadových ploch (dorovnat, doplnit),

• kontrolu dřevěných částí na možné poškození a vznik třísek,

• kontrolu stavu dřevěných prvků (zejména z důvodu hniloby, poškozené díly musí být nahrazeny originálními částmi od výrobce, buď výrobcem samotným, případně provozovatelem pověřenou firmou).

O provozní kontrole je třeba vždy sepsat zápis.

Hlavní roční kontrola. Nejdůležitější kontrola, kterou provádí v souladu s metodickým pokynem MŠMT č. j. 37014/2005-25 a metodikami Státního zdravotnického ústavu (1 - Zásady provozu volných hracích ploch a 2 - Metodické doporučení k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách) nezávislá certifikovaná osoba "revizní technik v oboru dětských hřišť, sportovních zařízení". Doba od poslední provedené hlavní roční kontroly (revize dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) nesmí přesáhnout 12 měsíců. Při této kontrole se provádí posouzení všech herních prvků, zařízení a dopadových ploch v souladu s požadavky příslušných ČSN EN. Účelem je zjistit jakoukoli změnu bezpečnosti herních a sportovních prvků, zařízení a dopadových ploch.Součástí závěrů kontroly je doporučení případných nápravných opatření, případně i doporučení vyřazení herního či sportovního prvku z užívání. V případě hrubých porušení bezpečnosti může být doporučeno uzavření areálu či jeho části do doby odstranění zjištěných závad. Stejně jako v případě provozní kontroly by měl provozovatel, který zodpovídá za dané zařízení, zadat provedení revize nezávislé odborně kvalifikované osobě, bez ohledu na případné doporučení výrobce. V souladu s ustanoveními v oblasti hospodářské soutěže by nemělo dojít ke kontrole jednoho výrobce druhým, což často vyvolává vleklé soudní spory, při kterých až do okamžiku vyřešení hrozí i uzavření provozovaného areálu - hřiště.

Po provedení roční kontroly musí být vyhotovena závěrečná zpráva a revizní protokol s popisem závad a doporučením k odstranění. Provedení fotodokumentace která bývá přílohou, umožňuje v případě jakýchkoli pochybností dokladovat oprávněnost deklarovaných závad.